Warranty

NL | 2 JAAR GARANTIE

Geachte klant, bedankt voor uw recente aankoop van een ONKYO product. ONKYO-producten worden tijdens het hele productieproces grondig geïnspecteerd en getest en wij garanderen dat uw product gedurende 2 jaar vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Mocht u desondanks een problem ondervinden met uw ONKYO-product, weet dan dat :

 1. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop.
 2. De garantieperiode wordt niet verlengd als wij het product repareren of vervangen. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal Premium Audio Company (PAC), indien het product materiaal- of fabricagefouten vertoont, naar eigen keuze (a) repareren of (b) vervangen zonder kosten voor onderdelen of arbeid. Indien het model van het Product niet langer beschikbaar is en niet kan worden gerepareerd of vervangen door een identiek model, kan PAC naar eigen goeddunken het toestel vervangen door een actueel model van gelijke of grotere waarde.
 3. Voor reparatie of vervanging onder deze garantie moet u het product in de originele verpakking terugsturen naar de erkende PAC-dealer (een lijst van erkende dealers kunt u per e-mail aanvragen bij https://www.onkyousa.com/onkyo...) bij wie u het hebt gekocht, samen met het originele aankoopbewijs. Als retournering van het product naar de geautoriseerde dealer onmogelijk is, u moet ervoor zorgen dat het product wordt geretourneerd aan een van onze servicecentra (lijst hier beschikbaar: https://www.onkyousa.com/onkyo...) evenals het verstrekken van uw originele aankoopbewijs. De kosten en verantwoordelijkheid voor het terugbrengen naar een dealer of servicecentrum zijn voor rekening van de eigenaar.

GARANTIEBEPERKINGEN

 • Deze garantie dekt geen productstoringen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuiste installatie, onjuiste aansluiting, onjuiste opslag, transportschade, verkeerd gebruik, misbruik, ongeval, verwaarlozing, verkeerde behandeling, ongeoorloofde reparatie, wijziging, slijtage door normaal gebruik of aantasting door de omgeving.
 • Deze garantie vervalt voor producten die niet zijn aangesloten en gebruikt volgens de door OTKK verstrekte instructies.
 • Deze garantie vervalt voor producten met gewijzigde of ontbrekende serienummers en voor producten die niet bij PAC of een erkende dealer zijn gekocht.
 • Deze garantie vervalt bij defecten of schade veroorzaakt door installatie of reparatie door een andere persoon of entiteit dan een door de PAC erkende installateur of dealer.
 • Deze garantie geldt niet voor gloeilampen en slijtageonderdelen.

ENG | 2 YEAR WARRANTY

Dear customer, thank you for your recent purchase of an ONKYO product. ONKYO products are carefully checked and tested throughout the production process, allowing us to guarantee you that this product will be free from defects in materials and workmanship for 2 years. Shall you encounter a problem with your ONKYO product, please note that:

 1. The warranty period starts on the date of the purchase
 2. The warranty period is not extended if we repair or replace the product. Except as limited below, if this product proves defective in either material or workmanship Premium Audio Company (PAC), at its option, will either (a) repair or b) replace at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, PAC at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value.
 3. To obtain a repair or a replacement under the terms of this warranty, you must return the product in its original packaging to your PAC authorized dealer (the list of official dealers is available here: https://www.onkyousa.com/onkyo...) from which it is purchased with the original receipt. If return of the product to the authorized dealer is impossible, you must arrange for return of the product to one of our service centers (list available here: https://www.onkyousa.com/onkyo-audio-service-centers/) as well as provision of your original receipt. The costs and responsibility for the return to a dealer or service station are the responsibility of the purchaser.

WARRANTY LIMITATIONS

 • This warranty does not cover failure of the product arising, in whole or in part, from improper installation, connection, storage, transportation, shipping damage, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, unauthorized repair, modification, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
 • This warranty is null and void for products not connected and used in accordance with the instructions provided by OTKK
 • This warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from PAC or an authorized dealer.
 • This warranty is null and void for defects or damage caused by installation or repair performed by any person or entity other than a PAC authorized installer, dealer, or service center.
 • This warranty does not cover lighting bulbs, wearing parts and cables.

FI | 2 VUODEN TAKUU

Hyvä asiakas, kiitos, että olet ostanut ONKYO-tuotteen. Onkyo-tuotteita tarkastetaan ja testataan huolellisesti koko tuotantoprosessin ajan, jotta voimme taata, että tämä tuote on vapaa materiaalija valmistusvirheistä 2 vuoden ajan. Jos kohtaat ongelmia ONKYO-tuotteesi kanssa, huomaa että:

 1. Takuu alkaa ostopäivästä.
 2. Takuuaika ei pidenny, jos tuote vaihdetaan. Myöhemmin mainittuja rajoituksia lukuun ottamatta Premium Audio Company (PAC) voi valintansa mukaan joko (a) korjata tai (b) vaihtaa tuotteen veloituksetta osista tai työstä, jos tämä tuote osoittautuu virheelliseksi materiaalin tai valmistuksen osalta. Jos tuotemalia ei ole enää saatavilla eikä sitä voida korjata virheettömästi tai korvata samanlaisella mallilla, PAC voi ainoana vaihtoehtonaan korvata laitteen vastaavalla tai arvokkaammalla mallilla.
 3. Saadaksesi tämän takuun ehtojen mukaisen korjauksen tai vaihdon sinun on palautettava tuote alkuperäisessä pakkauksessaan kuitin kanssa PAC:n valtuutetulle jälleenmyyjälle (luettelo valtuutetuista jälleenmyyjistä ja valtuutetuista huoltoliikkeistä on saatavissa täältä: https://www.onkyousa.com/onkyo...), josta tuote on ostettu. Jos tuotteen palauttaminen valtuutetulle jälleenmyyjälle ei ole mahdollista, sinun on pyydettävä huoltoa huoltokeskuksesta (luettelo on saatavissa täältä: https://www.onkyousa.com/onkyo...centers/) sekä toimitettava alkuperäinen kuittisi. Palauttaminen, korjaus ja vaihto, vastuu ja kustannukset ovat jälleenmyyjän vastuulla.

TAKUUN RAJOITUKSET

 • Tämä takuu ei kata tuotteen vikoja, jotka johtuvat kokonaan tai osittain virheellisestä asennuksesta, kytkennästä, varastoinnista, kuljetuksesta, kuljetusvaurioista, väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, onnettomuudesta, laiminlyönnistä, virheellisestä käsittelystä, luvattomasta korjauksesta, muokkauksesta tai tavanomaisesta käytöstä tai ympäristön aiheuttamasta kulumisesta.
 • Tämä takuu on mitätön tuotteille, joita ei ole liitetty ja käytetty OTKK:n antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Tämä takuu raukeaa tuotteille, joiden sarjanumeroita on muutettu tai joiden sarjanumerot puuttuvat, ja tuotteille, joita ei ole ostettu PAC:lta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.
 • Tämä takuu päättyy, jos alkuperäinen vähittäiskaupan ostaja myy tai muuten siirtää tämän tuotteen.
 • Tämä takuu mitätöityy sellaisten vikojen tai vaurioiden osalta, jotka ovat aiheutuneet asennuksesta tai korjauksesta, jonka on suorittanut muu henkilö tai taho kuin PAC:n valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltokeskus.
 • Tämä takuu ei kata polttimoita, kuluvia osia eikä kaapeleita.

FR | GARANTIE 2 ANS

Cher client, nous tenons à vous remercier pour votre récent achat d’un produit ONKYO. Les produits ONKYO sont minutieusement contrôlés et testés pendant tout le processus de production ce qui nous permet de vous garantir que votre produit sera exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication pendant 2 ans. Si toutefois vous rencontriez un problème avec votre produit ONKYO, veuillez noter que:

 1. La période de garantie commence à la date d’achat
 2. La période de garantie n’est pas prolongée si nous réparons ou remplaçons le produit. À l’exception des limites mentionnées ci-dessous, si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Premium Audio Company (PAC), à sa discrétion, a) répare ou b) remplace sans frais de pièces détachées ou de main-d’oeuvre. Si le modèle du produit n’est plus disponible et ne peut être réparé ou remplacé par un modèle identique, PAC pourra, à sa seule discrétion, remplacer l’appareil par un modèle actuel de valeur égale ou supérieure.
 3. Pour obtenir une réparation ou un remplacement dans le cadre de cette garantie, vous devez renvoyer le produit dans son emballage d’origine au revendeur PAC agréé auprès duquel vous l’avez acheté, accompagné d’une preuve d’achat originale (la liste des revendeurs agréés est disponible ici https://www.onkyousa.com/onkyo...). Si le retour du produit chez le revendeur est impossible, vous devez organiser le retour du produit vers une station technique (liste des stations techniques agréés est disponible ici : https://www.onkyousa.com/onkyo...service-centers/). La preuve d’achat devra être fournie. Les coûts et la responsabilité du retour chez un revendeur ou une station technique sont à la charge du propriétaire.

LIMITES DE GARANTIE

 • Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit résultant, tout ou en partie, d’une mauvaise installation, d’une mauvaise connexion, d’un mauvais stockage, d’avaries de transport, d’une mauvaise utilisation, d’un abus, d’un accident, d’une négligence, d’une mauvaise manipulation, d’une réparation non autorisée, d’une modification, d’une usure due à une utilisation ordinaire ou encore à une détérioration environnementale.
 • Cette garantie est nulle et non avenue pour les produits qui ne sont pas raccordés et utilisés conformément aux instructions fournies par OTKK.
 • Cette garantie est nulle et non avenue pour les produits dont le numéro de série est altéré ou manquant et pour les produits qui n’ont pas été achetés auprès de PAC ou d’un revendeur agréé.
 • Cette garantie est nulle et non avenue en cas de défauts ou de dommages causés par une installation ou une réparation effectuée par toute personne ou entité autre qu’un installateur/ revendeur ou station technique agréés par PAC.
 • Cette garantie ne couvre pas les ampoules électriques, les pièces d’usure et les câbles.

DE | 2 JAHRE GARANTIE

Sehr geehrter Kunde, wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie vor kurzem ein ONKYO-Produkt gekauft haben. ONKYO Produkten werden während des gesamten Produktionsprozesses sorgfältig geprüft und getestet, sodass wir Ihnen garantieren können, dass Ihr Produkt zwei Jahre lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollten Sie dennoch ein Problem mit Ihrem ONKYO-Produkt haben, beachten Sie bitte Folgendes:

 1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum.
 2. Die Garantiezeit wird nicht verlängert, wenn wir das Produkt reparieren oder austauschen. Mit Ausnahme der unten genannten Einschränkungen wird Premium Audio Company (PAC), wenn das Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, nach eigenem Ermessen a) reparieren oder b) ersetzen, ohne dass Kosten für Ersatzteile oder Arbeitskosten anfallen. Wenn das Produkt-Modell nicht mehr verfügbar ist und nicht repariert oder durch ein identisches Modell ersetzt werden kann, kann PAC nach eigenem Ermessen das Gerät durch ein aktuelles Modell von gleichem oder höherem Wert ersetzen.
 3. Um eine Reparatur oder einen Ersatz im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, müssen Sie das Produkt in seiner Originalverpackung zusammen mit dem Originalkaufbeleg an den autorisierten PACHändler zurückschicken, bei dem Sie es gekauft haben (eine Liste der autorisierten Händler finden Sie hier https://www.onkyousa.com/onkyo...). Wenn die Rückgabe des Produkts an den autorisierten Händler nicht möglich ist, müssen Sie die Rückgabe des Produkts an eines unserer Servicezentren veranlassen (Liste hier verfügbar: https://www.onkyousa.com/onkyo-audio-service-centers/) sowie die Vorlage der Originalquittung. Die Kosten und die Verantwortung für die Rücksendung an einen Händler oder ein Servicezentrum trägt der Besitzer.

EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

 • Diese Garantie deckt keine Produktfehler ab, die ganz oder teilweise auf unsachgemäße Installation, falsche Verbindung, falsche Lagerung, Transportschäden, Missbrauch, Missbrauch, Unfälle, Fahrlässigkeit, falsche Handhabung, unbefugte Reparaturen, Änderungen, Verschleiß durch normalen Gebrauch oder Umweltschäden zurückzuführen sind.
 • Diese Garantie ist ungültig für Produkte, die nicht gemäß den von OTKK bereitgestellten Anweisungen angeschlossen und verwendet werden.
 • Diese Garantie gilt nicht für Produkte, deren Seriennummer verändert wurde oder fehlt, und für Produkte, die nicht von PAC oder einem autorisierten Händler erworben wurden.
 • Diese Garantie erlischt bei Defekten oder Schäden, die durch eine Installation oder Reparatur verursacht wurden, die von einer anderen Person oder Organisation als einem von PAC autorisierten Installateur oder Händler durchgeführt wurde.
 • Diese Garantie gilt nicht für Leuchtmittel und Verschleißteile.

IT | 2 ANNI DI GARANZIA

Gentile cliente, grazie per il recente acquisto di un prodotto ONKYO. I prodotti ONKYO sono accuratamente ispezionati e testati durante l’intero processo di produzione e garantiamo che il vostro prodotto sarà privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per 2 anni. Se tuttavia doveste riscontrare un problema con il vostro prodotto ONKYO vi ricordiamo che :

 1. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto.
 2. Il periodo di garanzia non viene esteso se ripariamo o sostituiamo il prodotto. Salvo quanto indicato di seguito, se il prodotto è difettoso nei materiali o nella lavorazione, Premium Audio Company (PAC) provvederà, a sua discrezione, a (a) ripararlo o (b) sostituirlo senza alcun addebito per parti o manodopera. Se il modello del Prodotto non è più disponibile e non può essere riparato o sostituito con un modello identico, PAC può, a sua esclusiva discrezione, sostituire l’unità con un modello attuale di valore uguale o superiore.
 3. Per ottenere una riparazione o una sostituzione ai sensi della presente garanzia, è necessario restituire il prodotto nella sua confezione originale al rivenditore autorizzato PAC presso il quale è stato acquistato, insieme alla prova d’acquisto originale (l’elenco dei rivenditori autorizzati è disponibile qui https://www.onkyousa.com/onkyo...). Se non è possibile restituire il prodotto al rivenditore autorizzato, è necessario provvedere alla restituzione del prodotto a uno dei nostri centri di assistenza (elenco disponibile qui: https://www.onkyousa.com/onkyo...service-centers/) nonché la fornitura della ricevuta originale. Il costo e la responsabilità della restituzione del prodotto a un rivenditore o a un centro di assistenza sono a carico del proprietario.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

 • La presente garanzia non copre i guasti del prodotto derivanti, in tutto o in parte, da installazione impropria, collegamento improprio, stoccaggio improprio, danni di spedizione, uso improprio, abuso, incidente, negligenza, manipolazione errata, riparazione non autorizzata, alterazione, usura dovuta all’uso ordinario o deterioramento ambientale.
 • La garanzia decade per i prodotti non collegati e non utilizzati secondo le istruzioni fornite da OTKK.
 • La garanzia è nulla per i prodotti con numeri di serie alterati o mancanti e per i prodotti non acquistati da PAC o da un rivenditore autorizzato.
 • La presente garanzia è nulla in caso di difetti o danni causati dall’installazione o dalla riparazione da parte di persone o enti diversi da un installatore o rivenditore autorizzato PAC.
 • La garanzia non copre le lampadine e le parti soggette a usura.

SP | 2 AÑOS DE GARANTIA

Estimado cliente, gracias por su reciente compra de un producto ONKYO. Los productos de ONKYO se inspeccionan y prueban exhaustivamente durante todo el proceso de producción y garantizamos que su producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra durante 2 años. Si, a pesar de todo, tiene un problema con su producto ONKYO, tenga en cuenta que :

 1. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra.
 2. El periodo de garantía no se amplía si reparamos o sustituimos el producto. Salvo lo establecido a continuación, si el producto es defectuoso en cuanto a materiales o mano de obra, Premium Audio Company (PAC), a su elección, (a) reparará o (b) sustituirá sin cargo alguno las piezas o la mano de obra. Si el modelo del Producto ya no está disponible y no puede ser reparado o sustituido por un modelo idéntico, PAC podrá, a su sola discreción, sustituir la unidad por un modelo actual de igual o mayor valor.
 3. Para obtener una reparación o una sustitución en virtud de esta garantía, debe devolver el producto en su embalaje original al distribuidor autorizado de PAC al que se lo compró, junto con el comprobante de compra original (la lista de distribuidores autorizados está disponible aquí https://www.onkyousa.com/onkyo...). Si no es posible devolver el producto al distribuidor, debe organizar la devolución del producto a una estación técnica (la lista de servicios técnicos autorizadas está disponible aquí: https://www.onkyousa.com/onkyo...centers/). Es necesario presentar un justificante de compra. El coste y la responsabilidad de devolver el producto a un distribuidor o centro de servicio es responsabilidad del propietario.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

 • Esta garantía no cubre los fallos del producto resultantes, en todo o en parte, de una instalación incorrecta, una conexión inadecuada, un almacenamiento incorrecto, daños de transporte, un uso incorrecto, un abuso, un accidente, una negligencia, un manejo incorrecto, una reparación no autorizada, una alteración, el desgaste debido al uso ordinario o el deterioro ambiental.
 • Esta garantía no es válida para los productos que no están conectados y utilizados de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por OTKK.
 • Esta garantía no es válida para los productos con números de serie alterados o ausentes y para los productos no adquiridos en PAC o en un distribuidor autorizado.
 • Esta garantía no es válida para defectos o daños causados por la instalación o reparación por cualquier persona o entidad que no sea un instalador o distribuidor autorizado de PAC.
 • Esta garantía no cubre las bombillas ni las piezas de desgaste.

PT | 2 ANOS DE GARANTIA

Caro cliente, obrigado pela sua recente compra de um produto ONKYO. Os produtos ONKYO são minuciosamente inspeccionados e testados durante todo o processo de produção e garantimos que o seu produto estará livre de defeitos nos materiais e na mão-de-obra durante 2 anos. Se, no entanto, tiver algum problema com o seu produto ONKYO, por favor note que :

 1. O período de garantia começa na data de compra.
 2. O período de garantia não é prolongado se repararmos ou substituirmos o produto. Excepto conforme abaixo indicado, se o produto for defeituoso no material ou na mão-de-obra, a Premium Audio Company (PAC) irá, à sua escolha, (a) reparar ou (b) substituir sem encargos as peças ou a mão-de-obra. Se o modelo do Produto já não estiver disponível e não puder ser reparado ou substituído por um modelo idêntico, o CAP pode, a seu critério exclusivo, substituir a unidade por um modelo actual de valor igual ou superior.
 3. Para obter uma reparação ou substituição ao abrigo desta garantia, deve devolver o produto na sua embalagem original ao revendedor autorizado PAC a quem o comprou, juntamente com a prova original de compra (a lista de revendedores autorizados está disponível aqui https://www.onkyousa.com/onkyo-audio-service-centers/). Se não for possível devolver o produto ao revendedor deve providenciar a devolução do produto a uma estação técnica (uma lista de estações técnicas aprovadas está disponível aqui A estação técnica está disponível aqui: https://www.onkyousa.com/onkyo-audio-service-centers/). Comprovação de deve ser fornecida prova de compra. O custo e a responsabilidade de regressar a um concessionário ou centro de serviços é da responsabilidade do proprietário.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA

 • Esta garantia não cobre falhas do produto que resultem, no todo ou em parte, de instalação incorrecta, ligação incorrecta, armazenamento incorrecto, danos no transporte, utilização indevida, abuso, acidente, negligência, manuseamento incorrecto, reparação não autorizada, modificação, desgaste devido a utilização corrente ou deterioração ambiental.
 • Esta garantia é nula para produtos que não estejam ligados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas pela OTKK.
 • Esta garantia é nula para produtos com números de série alterados ou em falta e para produtos não comprados à PAC ou a um revendedor autorizado.
 • Esta garantia é nula por defeitos ou danos causados pela instalação ou reparação por qualquer pessoa ou entidade que não um instalador ou revendedor autorizado pelo PAC.
 • Esta garantia não cobre lâmpadas e peças de desgaste.